Articol publicat in: Administratie, Mass-media


PAGINA 11


În conformitate cu Legea 371 / 2004, prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 14 din 11.03.2005, s-a înfiin?at Poli?ia Comunitară a ora?ului Vălenii de Munte care a început să func?ioneze de la 01.05.2005.

Poli?ia Comunitară a fost creată ca serviciu fără personalitate juridică în cadrul Primăriei, având următoarele atribu?ii:

a) asigură ordinea ?i lini?tea publică în zonele ?i locurile stabilite prin planul de pază ?i ordine publică, previne ?i combate încălcarea normelor legale privind cură?enia localită?ilor ?i comer?ul stradal, precum ?i alte fapte;

a) asigură paza obiectivelor ?i a bunurilor de interes public ?i privat stabilite de consiliul local, conform planului de pază ?i ordine publică;

a) asigură înso?irea ?i protec?ia reprezentan?ilor primăriei ori a altor persoane cu func?ii în institu?iile publice locale la executarea unor controale sau ac?iuni specifice;

a) participă, după caz, la asigurarea fluen?ei traficului rutier, cu ocazia efectuării unor lucrări de modernizare ?i repara?ii ale arterelor de circula?ie;

a) asigură supravegherea parcărilor auto, a unită?ilor ?colare, a zonelor comerciale ?i de agrement, a pie?elor, a cimitirelor ?i a altor locuri stabilite prin planurile de pază ?i ordine publică;

a) constată contraven?ii ?i aplică sanc?iuni contraven?ionale, conform legii, pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii ?i lini?tii publice, cură?enia localită?ilor, comer?ul stradal, protec?ia mediului înconjurător, precum ?i pentru faptele care afectează climatul social, stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispozi?ii ale primarului;

a) participă la asigurarea măsurilor de ordine, ci ocazia adunărilor publice, mitingurilor, manifest ărilor cultural – artistice ?i sportive organizate la nivel local;

a) intervine, împreună cu organele abilitate , la solicitarea cetă?enilor, pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale , stabilirea situa?iilor de fapt sesizate ?i rezolvarea acestora;

i) ac?ionează, împreună cu poli?ia, jandarmeria, pompierii, protec?ia civilă ?i alte autorită?i prevăzute de lege, la activită?ile de salvare ?i evacuare a persoanelor ?i bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamită?i naturale ?i catastrofe, precum ?i de limitare ?i înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

j) controlează modul de depozitare a de?eurilor menajere , industriale sau de orice fel ?i de respectare a igienizării zonelor periferice ?i a malurilor cursurilor de apă sesizând primarul cu privire la situa?iile de fapt constatate ?i la măsurile ce trebuie luate în vederea îmbunătă?irii stării de cură?enie a localită?ii;

k) comunică, în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate datele cu privire la aspectele de încălcare a legii.